OWIES

Kilka formalnych wskazówek przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji

Do przyszłego poniedziałku prowadzimy nabór biznesplanów. Przed złożeniem wniosku warto go jeszcze sprawdzić pod kątem oceny formalnej.

Upewnijcie się, czy:

 • wszystkie wymagane punkty wniosku są wypełnione;
 • wnioskowana kwota dotacji na grupę jest prawidłowa i zgodna z Regulaminem Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu;
 • nagraliście na płytę CD komplet dokumentów? (wniosek + harmonogram rzeczowo-finansowy).

Sprawdźcie, czy komplet dokumentów zawiera wszystkie niezbędne załączniki:

 • biznesplan przedsiębiorstwa społecznego
 • harmonogram rzeczowo-finansowy
 • zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł
 • zaświadczenia z odpowiednich instytucji potwierdzające status uczestnika projektu
 • statut przedsiębiorstwa społecznego
 • formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy
 • oświadczenie dot. podatku VAT
 • oświadczenie os. Fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne-
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 • sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy
 • inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np.: deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, i inne

Koniecznie sprawdźcie, czy wszystkie oświadczenia  i załączniki są podpisane.
Pamiętajcie, że wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Sprawdźcie, to jeszcze na koniec.