OWIES

UWAGA! Już 15 stycznia rusza kolejna rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej!

Przypominamy, że od 15-22 stycznia można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach kolejnej rundy konkursowej nr 1PS/2017. Uwaga: konkurs skierowany jest tylko do nowopowstających przedsiębiorstw społecznych.

Wsparcie jakie oferuje Fundusz to:

  • dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
  • wsparcie pomostowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu;
  • doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu;
  • wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności;
  • pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków. 

Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami Ośrodka, Inkubatorów Przedsiębiorczości
Społecznej w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Braniewie, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o dotacje.

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem projektu wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty.

 

Nr rundy konkursowej

 

 

Nabór wniosków

 

 

 

 

Ocena formalna

 

 

Spotkania rekrutacyjne (doradca zawodowy, interpersonalny biznesowy)

 

Komisja Rekrutacyjna

 

 

Nabór biznesplanów

 

Ocena formalna

 

Komisja Oceny Biznesplanów

 

 

 

 

List rankingowa

 

 

 

1PS/2018 KONKURS WYŁĄCZNIE DLA NOWOPOWSTAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

15-22 stycznia

23 – 30 stycznia

31 stycznia – 14 lutego

15- 22 lutego

23 lutego – 2 marca

5 – 12 marca

13- 20 marca

Najpóźniej do 27 marca

 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

Grupa Inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzach papierowych zgodnie z zasadami określony w Regulaminie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.owies.org.pl w zakładce dokumenty.

NA 1 KOMPLET SKŁADAJĄ SIĘ:

w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw społecznych:

Dokumenty rekrutacyjne dla wszystkich GI składają się każdorazowo z następujących elementów:

Rodzaj Grupy Inicjatywnej

Rodzaj podmiotu, który powstanie po otrzymaniu dotacji

Dokument

Numer załącznika

Osoby fizyczne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną.

Spółdzielnia socjalna osób fizycznych

 

 

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla osób fizycznych            

 

Załącznik nr 1

Formularz rekrutacyjny Beneficjanta Pomocy wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu tj.:

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia lub pracy zawodowej z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia)

 

Załącznik nr 2

Formularz rekrutacyjny Członka Grupy Inicjatywnej wraz z załącznikami, tj.:

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia lub pracy zawodowej z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia)

 

Załącznik nr 3

Oświadczenia, że status na rynku pracy Beneficjentów Pomocy oraz pozostałe informacje nie zmieniły się od momentu podpisana deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Załącznik nr 6

Osoby prawne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną

Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne

 

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla osób prawnych

Załącznik nr 4

NGO’s, które nie prowadzą działalności gospodarczej

 

Przedsiębiorstwo społeczne (NGO prowadzące dział. Gosp. Oraz spełniające pozostałe przesłanki z definicji przedsiębiorstwa społecznego)

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

 

Załącznik nr 5

NGO’s  z działalnością gospodarczą ale nie spełniające przesłanek przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne (NGO prowadzące dział. Gosp. Oraz spełniające pozostałe przesłanki z definicji przedsiębiorstwa społecznego)

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

 

Załącznik nr 5

Osoby fizyczne planujące utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

 

Spółka, organizacja pozarządowa spełniająca przesłanki przedsiębiorstwa społecznego

Formularz rekrutacyjny dla Grupy Inicjatywnej dla osób fizycznych (pozostałe typy)

Załącznik nr 9

Na komplet dokumentów składają się również:

  1. Lista podsumowująca ścieżkę wsparcia Grupy Inicjatywnej w CES/IPS
    - wypełniana przez doradcę kluczowego/biznesowego (Załącznik nr 10)
  2. Rekomendacje doradcy zawodowego, interpersonalnego, biznesowego/prawnego
  3. Potwierdzenie ukończenia cyklu szkoleniowego/doradczego przez członków grupy inicjatywnej

Ww. dokumenty przekazywane są do Funduszu przez doradcę kluczowego/biznesowego najpóźniej do ostatniego dnia naboru wniosków rekrutacyjnych.