OWIES

Trwa nabór wniosków o przyzanie znaku "ZAKUP PROSPOŁECZNY"

Do 28 lutego br. można składać wnioski o przyznanie znaku promocyjnego „Zakup Prospołeczny”. Przedsięwzięcie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym i innym mającym niewielkie szanse na otwartym rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej:  spółdzielnie socjalne, firmy społeczne, zakłady aktywności zawodowej - to instytucje tworzone przez takie osoby i dla takich osób.

Podmioty te, aby się rozwijać, potrzebują profesjonalnego marketingu i przychylności społecznej. Już teraz można i warto kupować ich produkty i usługi. Dzięki znakowi „Zakup Prospołeczny”, który jest na nich umieszczony, łatwo je rozpoznać.

Komplet dokumentacji, oprócz wniosku i ankiety, obejmuje następujące załączniki:

  1. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub wydruk z internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego umożliwiający weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą formy prawnej certyfikowanego podmiotu;
  2. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub jakikolwiek inny dokument jednoznacznie potwierdzający funkcjonowanie podmiotu co najmniej 6 miesięcy;
  3. oświadczenie/właściwe dokumenty przedstawione przez dany podmiot, który wykazuje w nim/nich faktyczną realizację działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie lub społeczności lokalnej, umożliwiające weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą społecznych celów działania podmiotu;
  4. oświadczenie o posiadaniu nie mniej niż 30% przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów, zawierające informację o przychodach ze sprzedaży dóbr i usług, dotacjach ze środków budżetu państwa, budżetu UE oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych przez dany podmiot oraz bilans i rachunek wyników za ostatni okres obrachunkowy (w przypadku podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy, wyciąg z ksiąg rachunkowych za okres prowadzonej działalności), umożliwiające weryfikację przez Komisję Certyfikującą ekonomicznego wymiaru działania podmiotu.

Wnioski o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny” można składać osobiście, kurierem lub pocztą w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17. Więcej informacji pod numerem tel.: 89 512 55 23. lub adres e-mail: d.jozwiak@warmia.mazury.pl.4

Źródło: http://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/1883-zakup-prospoleczny-to-symbol-ktory-warto-posiadac