Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

UWAGA. Zmiany w regulamianch rekrutacji i przyznanwania dotacji!

Informujemy, iż zaktualizowano dokumentację dotyczącą etapu rekrutacji w FPS oraz ubiegania się o dotację w ramach FPS. Regulaminy obowiązują od rundy nr 2/2018.

Zakres zmian do Regulaminu świadczenia usług Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu i załączników:

Nazwa dokumentu

Rozdział/paragraf/punkt

Wprowadzona zmiana

Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Elblągu

 

Rozdział X, pkt. 4 a)

Dodano oraz doprecyzowano zapis:

4a)
w przypadku nowopowstających PS

 • minimalny wymiar czasu pracy wynosi ½ etatu (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)

bez względu na wymiar etatu kwota dotacji/miejsce pracy wynosi 24.000 zł

 • w przypadku umów cywilno-prawnych minimalny poziom wynagrodzenia wynosi: Iloczyn ½ płacy minimalnej i liczby trwania miesięcy umowy pracy, przy założeniu, że przy zakontraktowanej liczbie godzin stawka godzinowa nie może być niższa niż 13,70 zł brutto. 

- w przypadku zatrudnienia osób w istniejących PS:

              A

 • minimalny wymiar czasu pracy wynosi 1 etat (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)
 • w przypadku umów cywilno-prawnych wymiar czasu pracy musi odpowiadać wymiarowi godzinowemu pełnego etatu a wynagrodzenie za pracę musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

Kwota dotacji/miejsce pracy to 24.000 zł

 1.  
 • minimalny wymiar czasu pracy wynosi ½  etatu (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)
 • w przypadku umów cywilno-prawnych wymiar czasu pracy musi odpowiadać wymiarowi godzinowemu 1/2 etatu a wynagrodzenie za pracę musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Kwota dotacji/miejsce pracy to 12.000 zł

 1.  
 • minimalny wymiar czasu pracy wynosi 1/4 etatu (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)
 • w przypadku umów cywilno-prawnych wymiar czasu pracy musi odpowiadać wymiarowi godzinowemu 1/4 etatu a wynagrodzenie za pracę musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Kwota dotacji/miejsce pracy to 6.000 zł

Rozdział X, pkt. 4 a)

Zaktualizowano zapis dot. wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia za 1 godz. Pracy przy umowach cywilno-prawnych z 12 na 13, 70 zł .

Załącznik nr 12 Regulamin przyznawania dotacji

Rozdział I, pkt. 1

Rozwinięto zapis:

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w powstających i istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych (zwanych dalej PS)  lub w istniejących podmiotach przekształcających się w PS.

Rozdział I, pkt. 4 a)

Doprecyzowano zapis:

a) a) prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność gospodarczą lub były członkiem spółdzielni socjalnej (a powyższa działalność została utworzona ze środków publicznych) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu konkursu o przyznanie dotacji w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Rozdział I, pkt. 4 j)

Doprecyzowano zapis:

j) j  zarejestrują spółdzielnię socjalną PS w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w Projekcie umowy o dotację.

Rozdział II, pkt. 1

Zaktualizowano harmonogram konkursów w ramach FPS.

Rozdział II,

Dodane nowe punkty, tj.:

6. Nowopowstające przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać maksymalnie 5 dotacji na utworzenie miejsc pracy. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji KOW i zawarciu umowy o przyznanie dotacji (i spełnieniu warunków przedsiębiorstwa społecznego), grupa jest traktowana w projekcie jako istniejące przedsiębiorstwo społeczne.

7. Istniejące przedsiębiorstwo społeczne (zwane dalej PS) może otrzymać jednorazowo dotację na utworzenie 5 nowych miejsc pracy. Jeśli PS (wnioskując po raz pierwszy w ramach FPS) zawnioskuje o dotację na utworzenie od 1 do 4 miejsc pracy, ma możliwość zawnioskować w dowolnym naborze o jeszcze jedną (piątą) dotację.

8. Istniejące PS, które otrzymało w ramach FPS dotychczas 5 dotacji, ma możliwość wnioskowania o kolejne dotacje, dopiero w momencie zakończenia trwałości ostatnio utworzonego (piątego) miejsca pracy, tj. po okresie 12 miesięcy od zawarcia ostatniego stosunku pracy z osobą dotacyjną.

9. Każdy rodzaj grupy, tj. nowopowstające lub istniejące PS może otrzymać dotację w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej na utworzenie maksymalnie 10 miejsc pracy. Limit ten jest ostateczny i nie podlega negocjacjom.   

10. Okres 12 miesięcy wskazany w pkt. 7 będzie weryfikowany podczas etapu składania biznesplanów, nie podczas rekrutacji.

Rozdział IV, pkt. 4 c)

Zaktualizowano stawki wynagrodzeń poręczycieli:

Było:

c)   poręczenie osób fizycznych: 2 osoby fizyczne zatrudnione na czas nieokreślony lub określony do minimum 31.12.2018 oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 1.850,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65. roku życia lub 1 osoba spełniająca wymienione wcześniej warunki – uzyskująca dochód brutto nie niższy niż 2.200,00 zł miesięcznie. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela – dotyczy także małżonków posiadających intercyzę. Operator ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Operatora należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu;

Jest:

c)   poręczenie osób fizycznych: 2 osoby fizyczne zatrudnione na czas nieokreślony lub określony do minimum 31.12.2018 oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 2.000 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65. roku życia lub 1 osoba spełniająca wymienione wcześniej warunki – uzyskująca dochód brutto nie niższy niż 2.350 zł miesięcznie. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela – dotyczy także małżonków posiadających intercyzę. Operator ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Operatora należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu;

Rozdział IV, pkt 4

Dodano ppkt.:

h) poręczenie osób prawnych.

 

 

Rozdział V, pkt. 3b

Usunięto wyraz:

Dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń lub wykonanie prac – protokoły odbioru w przypadku środków przekraczających wartość 1.000,00 zł brutto

Rozdział V, pkt. 9

Zaktualizowano zapis dot. Wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia za 1 godz. Pracy przy umowach cywilno-prawnych z 12 na 13, 70 zł .

Rozdział V, pkt. 9

Zaktualizowano i dodano zapisy:

Było:

- w przypadku nowopowstających PS

 • minimalny wymiar czasu pracy wynosi ½ etatu (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)

lub

w przypadku umów cywilno-prawnych minimalny poziom wynagrodzenia wynosi: Iloczyn ½ płacy minimalnej i liczby trwania miesięcy umowy pracy, przy założeniu, że przy zakontraktowanej liczbie godzin stawka godzinowa nie może być niższa niż 12,00 zł brutto

Jest:

- w przypadku nowopowstających PS

 • minimalny wymiar czasu pracy wynosi ½ etatu (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)

      bez względu na wymiar etatu kwota dotacji/miejsce pracy wynosi 24.000 zł

lub

 • w przypadku umów cywilno-prawnych minimalny poziom wynagrodzenia wynosi: Iloczyn ½ płacy minimalnej i liczby trwania miesięcy umowy pracy, przy założeniu, że przy zakontraktowanej liczbie godzin stawka godzinowa nie może być niższa niż 13,70 zł brutto.

Dodano:

 - w przypadku zatrudnienia osób w istniejących PS:

A

 • minimalny wymiar czasu pracy wynosi 1 etat (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)
 • w przypadku umów cywilno-prawnych wymiar czasu pracy musi odpowiadać wymiarowi godzinowemu pełnego etatu a wynagrodzenie za pracę musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

Kwota dotacji/miejsce pracy to 24.000 zł

 1.  
 • minimalny wymiar czasu pracy wynosi ½  etatu (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)
 • w przypadku umów cywilno-prawnych wymiar czasu pracy musi odpowiadać wymiarowi godzinowemu 1/2 etatu a wynagrodzenie za pracę musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Kwota dotacji/miejsce pracy to 12.000 zł

 1.  
 • minimalny wymiar czasu pracy wynosi 1/4 etatu (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)
 • w przypadku umów cywilno-prawnych wymiar czasu pracy musi odpowiadać wymiarowi godzinowemu 1/4 etatu a wynagrodzenie za pracę musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Kwota dotacji/miejsce pracy to 6.000 zł

Rozdział VI, pkt. 1

Usunięto wyraz:

1. W ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru wniosków Operator dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów.

 

Rozdział VI

Zaktualizowano zapisy:

Było:

5.  Wnioski poprawne pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez KOW powołaną przez Operatora, obradującą w siedzibie Operatora lub innym wskazanym przez Przewodniczącego KOW miejscu.

Jest:

5.  Wnioski poprawne pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która trwa nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych licząc od daty zakończeniu wcześniejszego etapu konkursu[1]. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez KOW powołaną przez Operatora, obradującą w siedzibie Operatora lub innym wskazanym przez Przewodniczącego KOW miejscu.

Dodano przypis dolny:

W przypadku okoliczności powodujących konieczność wydłużenia etapu oceny merytorycznej powyżej 7 dni kalendarzowych, Operator niezwłocznie informuje o tym fakcie poprzez informację na stronie internetowej Projektu.

Było:

6. Komisja składa się z minimum 4 osób, tj.: Przewodniczącego KOW oraz 3  członków.

Jest:

6. Komisja składa się z minimum 3 osób, tj.: Przewodniczącego KOW oraz  2 członków.

 

Rozdział VI

Dodano punkt:

9. W posiedzeniu KOW fakultatywnie biorą udział doradcy kluczowi/biznesowi odpowiadający za przygotowanie GI do udziału w konkursie o przyznanie dotacji w ramach zadania Centrum Ekonomii Społecznej. Występują oni w roli obserwatora bez prawa głosu. Ich udział możliwy jest jedynie podczas osobistych prezentacji założeń biznesowych GI, o których mowa w pkt. 18 niniejszego rozdziału.

 

Rozdział VI, pkt. 13

Doprecyzowano zapisy:

 •  

13.Posiedzenia KOW są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 członków KOW (w tym Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego).

 •  

13.Posiedzenia KOW są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 2 członków KOW oraz Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego.  

 

Rozdział VI, pkt. 24

Doprecyzowano zapisy;

 •  

24.  Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego członka KOW, wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego. Ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca.

 •  

24.  Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego członka KOW, wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego. Ostateczna ocena, kształtuje się wówczas według algorytmu opisanego w pkt. 20 niniejszego Rozdziału.

 

Rozdział VI, pkt. 27

Dodano zapis, że akceptacja listy rankingowej następuje w drodze uchwały.

 

Rozdział VI

Dodano pkt. 32:

32. W sytuacji opisanej w pkt. 31, GI wnioskująca ponownie o przyznanie dotacji nie jest zobligowana do ponownego uczestnictwa w procesie rekrutacji do FPS, pod warunkiem zachowania pierwotnego modelu biznesowego planowanego PS, formy PS oraz składu osobowego PS. W każdym innym przypadku, GI musi ponownie uczestniczyć w rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji FPS. 

 

 

Rozdział VII, pkt. 2 b)

Zaktualizowano zapisy;

  1. listę obecności podpisaną przez członków KOW i obserwatora
  1. listę obecności podpisaną przez członków KOW obserwatora i pozostałych obecnych osób,

 

 

Rozdział VII, pkt. 2 c)

Zaktualizowano zapisy;

  1. deklaracje bezstronności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu KOW

Jest:

 1. deklaracje bezstronności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu KOW (dotyczy Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, członków KOW oraz obserwatora ze strony IZ)

Załączniki do Regulaminu dotacji:

 

Zał. 1: Wniosek o przyznanie dotacji

Z listy załączników usunięto:

-kserokopie dowodów osobistych

Zał. 5. Formularz rekrutacyjny Beneficjentów Pomocy

Z listy załączników usunięto:
-kserokopie dowodów osobistych

Zał. 11. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji

Z listy załączników usunięto:
-kserokopie dowodów osobistych

Załącznik nr 13 Regulamin Rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Rozdział II, pkt. 1

Zaktualizowano harmonogram konkursów w ramach FPS

Rozdział III, pkt. 2

Dodano zapis:

Punkty A-E: udział nieobowiązkowy- decyzję podejmuje doradca kluczowy/biznesowy kierujący procesem wsparcia podmiotu.

Punkty E -F-G: udział obligatoryjny.

Rozdział V, c) Etap Etap III – Analiza Grupy Inicjatywnej pod kątem preferowanych osób i branż, ETAP III a – ocena preferowanych osób, pkt. 2 zakres czynności

 

Zaktualizowano zapis:

Było:

Lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego

 •  

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek

Dodano odwołanie: wykaz przesłanek został spisany w Regulaminie Świadczenia Usług Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu w Rozdziale II - Słownik pojęć.