OWIES

Raport GUS: Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport z badań dotyczących spółdzielczości sprzyjającej włączeniu społecznemu i zawodowemu. Dokument zawiera wyniki analizy uwarunkowań rozwoju oraz efektów działalności wybranych typów spółdzielni uprawnionych do korzystania ze wsparcia publicznego ze względu na prowadzenie działalności sprzyjającej włączeniu społecznemu i zawodowemu spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych.

Raport końcowy „Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu” został podzielony na trzy rozdziały – analiza danych, metodologia pracy badawczej oraz ocena jakości badania pilotażowego. Rozdział analityczny jest odpowiedzią na główny cel pracy badawczej – została w nim przedstawiona analiza uwarunkowań rozwoju oraz efektów działalności wybranych typów spółdzielni. W drugim rozdziale została opisana metodologia badania m.in. zdefiniowano cele pracy badawczej, jej zakres oraz odbiorcy. Opisany został proces wyboru źródeł danych administracyjnych i pozaadministracyjnych do naliczenia zmiennych i wskaźników. Ponadto został przedstawiony szczegółowy opis przeprowadzonego badania pilotażowego oraz charakterystyka zmiennych i wskaźników. Trzeci rozdział zawiera natomiast ocenę jakości badania pilotażowego ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych.

Raport jest dostępny do pobrania tutaj.