OWIES

Przedłużony nabór przedstawicieli NGO do komisji oceniających wnioski w konkursach MRPiPS

Do 25 lutego 2019 trwa nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na listę kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na listę kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.


I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz.450), zwanej dalej "ustawą", Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na listę kandydatów na członków komisji konkursowych oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w 2019 r.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Przysługuje zwrot kosztów przejazdu za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

 

II. Wymagania:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz.450), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz.450)
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
 3. Posiadają co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w obrębie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych w zakresie przynajmniej dwóch z niżej wymienionych obszarów konkursowych (szczegółowy zakres działań w ramach poszczególnych obszarów można znaleźć w dokumentach programowych umieszczonych tutaj.  
 • Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej;
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno - zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej;
 • Aktywna Młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
 • Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej.
 1. Posiadają doświadczenie w ocenianiu i weryfikacji wniosków z programów grantowych  finansowanych  np. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środków administracji publicznej z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

III. Wybór kandydatów do prac w komisjach konkursowych:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, zostanie wyłoniona lista kandydatów na członków komisji konkursowych, z której zostaną powołane składy poszczególnych komisji konkursowych,.
 2. Jeżeli wybrani członkowie danej komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowych ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. ustawy, będzie działać bez ich udziału.

 

IV. Składanie dokumentów:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy przedstawiciela organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na listę kandydatów na członków komisji konkursowych (wzór w załączeniu) należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: aleksandra.krugly@mrpips.gov.pl.