Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Zakup Prospołeczny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie po raz kolejny zaprasza do udziału w procesie certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Posiadanie Znaku „Zakup Prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie, a jego przyznanie to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej. W województwie warmińsko-mazurskim obecnie znakiem posługuje się 11 podmiotów ekonomii społecznej, są to: Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Spółdzielnia socjalna G-URAL, Spółdzielnia Socjalna MIXGRAF, Zakład Aktywności Zawodowej w Piszu, Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu, Spółdzielnia Socjalna Lepiej, Spółdzielnia Socjalna PRODEKOR, Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA, Spółdzielnia Socjalna NEGOCJATOR, Spółdzielnia Socjalna ANDERSOUND, KREOLIA - Kraina Kreatywności.

Warto podkreślić, że Znak ma charakter non profit oznacza to, że podmioty ekonomii społecznej, ubiegające się o jego przyznanie, nie muszę wnosić opłat za udział w procesie certyfikacji czy późniejsze posługiwanie się znakiem.

Certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej mogą się poddać:

1) centra integracji społecznej (CIS),

2) zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),

3) spółdzielnie socjalne,

4) spółdzielnie inwalidów i niewidomych,

5) spółki prawa handlowego (spółka non-profit),

6) fundacje,

7) stowarzyszenia,

8) inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

9) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym.

10) pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy).

Podmioty ekonomii społecznej zainteresowane poddaniem się procesowi certyfikacji powinny do 31 maja 2019 roku złożyć wymagane dokumenty w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17 pok. 10A, 10-447 Olsztyn.

Więcej informacji na stronie.