OWIES

Raport o stanie ekonomii społecznej Warmii i Mazur w 2018 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przygotował roczny raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020. Dokument dotyczy stanu sektora ES za 2018 rok.

Cel główny Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 brzmi:
"Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej i społecznej grup zagrożonych wykluczeniem."

Cel ten jest realizowany poprzez dziesięć celów szczegółowych uporządkowanych w cztery obszary priorytetowe:

  • Priorytet I. Spójny system wsparcia ekonomii społecznej w województwie;
  • Priorytet II. Wzrost świadomości na temat ekonomii społecznej;
  • Priorytet III. Poprawa efektywności ekonomicznej podmiotów ekonomii społecznej;
  • Priorytet IV. Administracja publiczna wspiera rozwój ekonomii społecznej w województwie.

Do poszczególnych priorytetów przyporządkowano adekwatne działania oraz wskaźniki realizacji Programu.

Zgodnie z WPRES za monitorowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na poziomie regionu odpowiada samorząd województwa poprzez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. ROPS jest odpowiedzialny za sporządzenie corocznego raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie.

Źródłami danych, które posłużyły do opracowania raportu były m.in.:

  • badania ankietowe przeprowadzone w okresie od stycznia 2019 do końca lutego 2019 r, które objęły 116 gmin (w tym miasta na prawach powiatu: Olsztyn i Elbląg) oraz 19 powiatów ziemskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, jak również wszystkie ośrodki wsparcia ekonomii społecznej utworzone w ramach Poddziałania 11.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
  • bazy Urzędu Statystycznego, REGON, KRS, raporty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, a także bazy własne ROPS.

Raport został przedstawiony Regionalnemu Komitetowi Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniu 19 czerwca 2019 r., który przekazał swoje opinie i zalecenia w zakresie wdrażania WPRES.

Zapraszamy do lektury wszystkich zainteresowanych tematyką, w szczególności działaczy podmiotów ekonomii społecznej takich jak np. organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, a także władz i pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za współpracę JST z sektorem ES.

 

Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r. Monitoring wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 – Rok 2018” powstał w ramach Projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020