Wyzwania przewidziane w rolnictwie, jeśli chodzi o potrzebę podwojenia dostaw żywności, stawiają obecnie zrównoważony rozwój rolnictwa na równi z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Potrzebny jest światowy system żywnościowy efektywnie korzystający z zasobów, uwzględniający aspekt zrównoważonego rozwoju. Na przykład, jeśli walczy się o zapewnienie efektywności wykorzystania wody w gospodarstwie, o sposoby ograniczenia erozji gleby i zapewnienia minimalnej degradacji, a nawet minimalizacji zużycia energii, nie jest się samotnym. Każdy rolnik w całej pracy ma nadzieję osiągnąć wszystkie te i inne cele przy minimalnych możliwych kosztach. Jednak takie cele stawiają najwyższe wymagania w rolnictwie, które nie mogą być skutecznie osiągnięte poprzez tradycyjne podejście do rolnictwa.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i potrzebą zrównoważonego rolnictwa, rolnicy i związane z nimi zainteresowane strony stają się naprawdę potrzebni, aby inwestować dużo w wiedzę i bardziej zaawansowane maszyny i urządzenia. W niniejszym artykule szczegółowo omawiamy temat inteligentnego rolnictwa i jego roli w rozwoju zrównoważonego rolnictwa.

Przegląd inteligentnego rolnictwa

Inteligentne rolnictwo jest nowoczesną koncepcją rolniczą, która analizuje wykorzystanie technologii w celu poprawy produkcji rolnej przy jednoczesnym znacznym obniżeniu nakładów. W obecnej formie inteligentne rolnictwo jest podejściem opartym na informacji, co zwiększa potrzebę jego przestrzegania. W ramach tego podejścia stosuje się środki, które mają znaczenie gospodarcze i ekologiczne, aby osiągnąć lepszą wydajność produkcji.

Inteligentne rolnictwo opiera się na zasadach rolnictwa precyzyjnego, takich jak korzystanie z systemu nawigacji GPS przy stosowaniu środków dostosowanych do konkretnego miejsca. Biorąc jednak pod uwagę, że rolnictwo precyzyjne koncentruje się przede wszystkim na przyjęciu określonych technologii rolniczych, wdrożenie kombajnów i ciągników z automatycznym sterowaniem, między innymi urządzeń i maszyn rolniczych, przesuwa podejście na podejście holistyczne i bardziej zaokrąglone, w którym nacisk kładzie się nie tylko na precyzję przestrzenną, ale na najbardziej inteligentne traktowanie.

Typowe kwestie, które inteligentne rolnictwo ma na celu rozwiązać, obejmują takie aspekty jak ilość nawozu, czas stosowania i konkretny obszar, który ma być zastosowany, jakie zasoby są potrzebne do ochrony roślin i związane z tym aspekty. Dziedzina rolnictwa stoi jednak przed licznymi wyzwaniami informacyjnymi. Większość rolników posiada bardzo małe działki, na których produkuje się żywność; jest to sytuacja, która prowadzi do wdrożenia wysokich środków przestrzennych i czasowych w każdym stosowanym systemie monitorowania. Ponadto kompleksowe informacje są potrzebne do uzyskania lepszych wyników w przypadku stosowania inteligentnego rolnictwa.

W jaki sposób inteligentne rolnictwo promuje zrównoważone rolnictwo?

Inteligentne rolnictwo i zrównoważone rolnictwo opierają się na dostępności danych. Inteligentne rolnictwo wspiera zrównoważone i efektywne pod względem kosztów rolnictwo poprzez połączenie satelitów nawigacyjnych i danych pochodzących z obserwacji Ziemi, aby ułatwić rolnikom podejmowanie świadomych decyzji podczas prowadzenia gospodarstwa. Na przykład wykorzystanie czujników pomaga rolnikom w podejmowaniu decyzji o tym, jak, gdzie i kiedy przeznaczyć określone zasoby na poprawę wyników ekologicznych i ekonomicznych.

Oprócz modyfikacji genetycznych i selekcji upraw, inteligentne rolnictwo wydaje się podążać drogą zielonej rewolucji poprzez wykorzystanie innowacyjnych technik i narzędzi rolniczych. Na przykład rolnicy mogą obecnie wykorzystywać trutnie, geolokatory i czujniki w celu poprawy swoich praktyk rolniczych. Ogólnie rzecz biorąc, podejście to wiąże się z wykorzystaniem technologii sieciowych w celu osiągnięcia pewnych celów produkcyjnych i wspierania w tym procesie zrównoważonego rolnictwa. Tendencje wskazują, że dalsze wdrażanie inteligentnego rolnictwa w rolnictwie pomoże w złagodzeniu niektórych problemów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, które występują obecnie w różnych częściach świata.

Zrównoważony rozwój w rolnictwie można osiągnąć poprzez właściwe wykorzystanie danych w procesie podejmowania decyzji. W rzeczywistości, innowacyjne rolnictwo jest uważane za pochodną analizy danych i matematyki. Każdego dnia rolnicy doświadczają szeregu zmiennych, począwszy od zróżnicowania składu gleby po zmiany klimatu. Takie zróżnicowanie wymaga odpowiedniej analizy, aby można było wdrożyć właściwą praktykę rolniczą. Inteligentne rolnictwo, które kładzie nacisk na wykorzystanie dużych ilości danych w procesie decyzyjnym, może pomóc w odpowiednim rozwiązaniu niektórych z tych problemów i osiągnięciu wszelkich wyznaczonych celów produkcyjnych.

Obserwacje Ziemi są stosowane od dawnych czasów, ale zaawansowana technologia, przedstawiona w inteligentnych podejściach do rolnictwa, zapewniła zbieranie wysokiej jakości danych satelitarnych. Taki postęp zapewnia doskonałe szeregi czasowe danych, takich jak rozwój biomasy, rodzaje upraw, praktyki rolne i klęski żywiołowe.

Inaczej niż w przeszłości, obecnie rolnicy mogą korzystać z metod inteligentnego rolnictwa w celu gromadzenia danych i podejmowania na ich podstawie świadomych decyzji. Istnieją różne techniki analizy danych, z których mogą korzystać rolnicy. Na przykład, dzięki inteligentnej technologii, rolnicy mogą określić żyzność swoich gruntów rolnych poprzez analizę i porównanie zdjęć satelitarnych, a następnie wykorzystać te dane do określenia potencjału produkcyjnego danego gruntu.

Dzięki inteligentnemu rolnictwu rolnicy mogą z łatwością mierzyć zmienne i precyzyjnie przetwarzać dane. Ma to na celu zapewnienie znacznie prostszych zadań, poprawę plonów, obniżenie kosztów i przejście na zrównoważone rolnictwo. Na przykład, inteligentne praktyki rolnicze można zobaczyć w wykorzystaniu technologii GPS stosowanej w ciągnikach. Dzięki takiemu podejściu rolnicy mogą przekazywać dane o pozycji pojazdu i mogą równomiernie uprawiać ziemię, co pozwala na znaczne oszczędności paliwa.

Możliwości inteligentnego rolnictwa

Inteligentne rolnictwo daje tak wiele możliwości w celu zmniejszenia śladu ekologicznego. Wykorzystanie środków produkcji, które są specyficzne dla danej lokalizacji lub minimalne wykorzystanie zasobów, takich jak pestycydy i nawozy, może pomóc w złagodzeniu problemów związanych z wypłukiwaniem i uwalnianiem szkodliwych gazów cieplarnianych do środowiska. Usprawnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwala obecnie na stworzenie sieci czujników, dzięki którym rolnicy mogą łączyć się ze sobą i obserwować stan gleb, zwierząt i roślin oraz dostosowywać go do potrzeb środków produkcji, takich jak leki, nawozy i woda.

Po drugie, dzięki inteligentnemu rolnictwu łatwo jest osiągnąć rentowność w rolnictwie. Zastosowanie pewnych technik w celu ograniczenia nakładów na zasoby może zapewnić rolnikom ogromne oszczędności pracy i potrzebę wiarygodnych danych przestrzennych w zakresie ograniczania ryzyka. Wynika to z faktu, że inteligentne rolnictwo zachęca do stosowania technologii w prognozach pogody dla poszczególnych lokalizacji, mapowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia katastrof i chorób oraz prognozowaniu zbiorów.

Technologia informacyjna nie liczy się jako przeszkoda w przyjęciu i wdrożeniu inteligentnego rolnictwa. To, co większość ludzi powinna przyjąć, to wiedza i zrozumienie, jak ta koncepcja działa. Inteligentne rolnictwo ma duży potencjał w zakresie uczynienia rolnictwa rentownym i zrównoważonym, zwiększenia akceptacji konsumentów, ograniczenia nakładów i kosztów zasobów.