Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej 4/2017

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 4/2017 na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. Projekt: „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 22.12.2017 – 31.03.2018 w godzinach 8.00-16.00 w biurze projektu w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg.

Wsparcie pomostowe udzielane jest przedsiębiorstwom społecznym, które otrzymały pozytywną decyzję na przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach  rundy konkursowej nr 4/2017. Wsparcie pomostowe przeznaczone jest na sfinansowanie kluczowych wydatków niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa społecznego. Podstawowe wsparcie pomostowe jest wypłacane maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości maksymalnie 1850 zł brutto/ BP.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

 • odpis z KRS lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (aktualny odpis wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego) lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dokonany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (ems.ms.gov.pl);
 • kopię  dokumentu poświadczającego zgłoszenie BP do ZUS;
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem i zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym powstałym w ramach Projektu oraz z zatrudnieniem w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis;
 • oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym podmiot  ubiega się o wsparcie oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł  i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
 • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia BP przez przedsiębiorstwo społeczne.


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu. Wniosek wewnątrz podpisują członkowie/pracownicy przedsiębiorstwa, natomiast na ostatniej stronie przedstawiciele Zarządu uprawnieni do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS. Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.


Katalog wydatków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego:

Wsparcie Pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezależnie od poziomu przychodów w postaci:

 • koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (Beneficjentów Pomocy);
 • wynagrodzenie Beneficjentów Pomocy;
 • ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji o wartości jednostkowej powyżej 1000,00 zł (obowiązkowe dla wszystkich podmiotów)
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
 • koszty usług pocztowych;
 • koszty usług księgowych;
 • koszty usług prawnych;
 • koszty Internetu;
 • koszty materiałów biurowych;
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych;
 • i inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

W odniesieniu do środków finansowych przekazanych Beneficjentowi Pomocy, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez Beneficjenta Pomocy zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.
 

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
Procedura oceny wniosków o podstawowego wsparcie pomostowe odbywa się zgodnie z Rozdział III Regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego zamieszonego na niniejszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY.