OWIES

Konsultacje nowych Wytycznych CT9

Wytyczne CT9 to Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało nowy projekt dokumentu oraz zaprasza do zgłaszani uwag w ramach konsultacji publicznych.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu zmian w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020". Główne zmiany w dokumencie wynikają m.in. z zaleceń Komitetu ONZ dla Polski w zakresie wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz konieczności dostosowania Wytycznych do zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Warto zwrócić uwagę na proponowaną nową definicję przedsiębiorstwa społecznego, wedle której jest to podmiot ekonomii społecznej posiadajacy osobowość prawną, który zatrudnia co najmniej 30% należących do grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, np. osoby bezrobotne i poszukujące pracy, osoby z niepełnosprawnościami i chorujące psychicznie, osoby bezdomne, ale również osoby ubogie pracujące i rolników (jeśli ich dochód wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych).

Uwagi do zaproponowanych zmian wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu do 15 kwietnia 2019 roku na adres e-mail: anna.komorowska@miir.gov.pl.

Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w trybie „rejestruj zmiany” oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.